Chào mừng đến với WEVINA!

ngày 5/10 thi đá bóng

(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2\

(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2\,

a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)\,

a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)\,